Τροπολογία – Προσθήκη

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

«Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».

ΘΕΜΑ: «Μόνιμη ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των εργαζομένων οδηγών δικύκλου ταχυδιανομέων και ταχυμεταφορέων»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παρά την επικινδυνότητα του, το επάγγελμα των διανομέων (delivery και courier) δεν είναι ακόμα ενταγμένο στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Ο εργασιακός χώρος αυτών των εργαζόμενων  είναι ο δρόµος. Οι κακοτεχνίες και οι κακοσυντηρηµένοι δρόµοι, η συνεχής έκθεσή τους στους θορύβους και στη µόλυνση της πόλης, η εργασία κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, τα συχνά – θανατηφόρα ή µη – εργατικά ατυχήµατα, οι µυοσκελετικές παθήσεις που ακολουθούν το επάγγελµα, το άγχος, η ένταση και το γεγονός πως η Ελλάδα έχει πρωτιά στα τροχαία ατυχήµατα, συνιστούν αρκετούς λόγους, ώστε το επάγγελμα των ταχυδιανομέων/ταχυμεταφορέων να ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Εν μέσω δε πανδημίας, με πρόδηλο κίνδυνο για την υγεία τους, σηκώσουν το βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο 1

Προσθήκη στοιχείου  με αριθμ. 39 Μέρος Β’  της υπ’ αριθμ. ΥΑΦ10//2011 (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929 – ΦΕΚ Β’/2778/2011 – Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες», ως εξής:

«Υπάγονται στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

39 . Οδηγοί δικύκλων ταχυδιανομείς – ταχυμεταφορείς»