Θέμα:   «Νομιμοποιούνται οι υγειονομικές επιτροπές των ανωνύμων ιατρών του ΚΕΠΑ να διενεργούν ιατρικές πράξεις;»

Πληροφορούμαστε από τη διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ», της οποίας δημιουργός είναι ο κ. Ανδρέας Μπαρδάκης, ότι έχουν υποβληθεί αναφορές και καταγγελίες κατά ΕΦΚΑ, όπως π.χ. είναι η «Καταγγελία κατά ΚΕΠΑ για καθεστώς ανωνυμίας κι έλλειψης διαφάνειας» , και η «Ζητείται να εφαρμοστεί διαφάνεια στον e-ΕΦΚΑ (ΚΕ.Π.Α)»,  (Συνήγορος του Πολίτη, αρ. υποθέσεων 266158 & 274925. Αρχή Προστασίας Δεδομένων, αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5752/22-08-2019) κι Εθνική Αρχή Διαφάνειας 03.05.2020).

Όπως ήδη γνωρίζετε, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) υπήρξε κρατικός φορέας κύριας ασφάλισης στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε το 1934. Επί σειρά ετών ήταν ένας από τους κύριους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ για πολλές δεκαετίες διέθετε το δικό του δίκτυο μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, το οποίο συγχωνεύθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Δηλαδή, όλες οι δομές παροχών υγείας του πρώην ΙΚΑ μεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2012, αρχικά υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα. Στη συνέχεια, ο ΕΟΠΥΥ τέθηκε αποκλειστικά υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Αργότερα, με το άρθρο 51 του ν. 4387/2016, συστάθηκε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με τον ν. 3863/2010, άρθρο 6 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του τότε Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ, νυν ΕΦΚΑ (e-ΕΦΚΑ). Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου: «Στο ΚΕ.Π.Α. υπάγεται το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 152 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α ). Στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών εντάσσονται και ιατροί που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ». Εκ τότε, όπως όλοι γνωρίζουμε, το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας παραμένει και συνεχίζει και λειτουργεί εντός των δομών του ΕΦΚΑ (e- ΕΦΚΑ) στο ΚΕ.Π.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 Ερωτάται ο Υπουργός Υγείας:

Νομιμοποιούνται οι υγειονομικές επιτροπές των ανωνύμων ιατρών του ΚΕΠΑ να διενεργούν ιατρικές πράξεις εντός δομών που δεν εντάσσονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και δεν είναι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας;

Η ερωτώσα βουλευτής

 Μαρία Απατζίδη