Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πληροφορούμαστε από επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους της 22ας Μαΐου 2020, καθώς και από σχετική αναφορά της Π.Ο.Σ.Υ.Π., ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης των Γενικών Αρχείων του Κράτους, για τους κάτωθι λόγους:

α) μετά τον νέο νόμο των Γ.Α.Κ. (Ν.4610/2019) υπάρχει ουσιαστική αδυναμία διενέργειας προμηθειών,

β) η  προμήθεια αναλωσίμων υλικών, όπως πετρέλαιο θέρμανσης, υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων, ειδικός εξοπλισμός και υλικά που απαιτούνται στις αρχειακές εργασίες, είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής κ.ά., καθώς και η σύναψη συμβάσεων για υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, απολύμανσης κ.ά. δεν έχουν καταστεί δυνατές,

γ) πολλές βασικές ανάγκες  καλύπτονται, στο μέτρο του δυνατού, με προσωπικά έξοδα των εργαζομένων, ενώ με έξοδα επίσης του προσωπικού διεκπεραιώνονται αρμοδιότητες, όπως εισαγωγή και μεταφορά αρχείων, αναπαραγωγή υλικού, μετακίνηση, κ.λπ.

δ) τα κτήρια των Γ.Α.Κ., η πυρασφάλεια, οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι υποδομές πληροφορικής  δεν μπορούν να συντηρηθούν,

ε) στα άνωθι αναφερθέντα έρχεται να προστεθεί  η σοβαρή υποστελέχωση μόνιμων θέσεων, που καλύπτονται ελλιπώς με αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα πλήρους  απουσίας προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων (πληροφορικών, μηχανικών κ.ά.) που προβλέπονται από το Νόμο 4610/2019. Σημειωτέον και το ζήτημα της επικείμενης συνταξιοδότησης προσωπικού που θα οδηγήσει όχι μόνο σε περαιτέρω συρρίκνωση, αλλά, κυρίως, και σε κλείσιμο Περιφερειακών Υπηρεσιών που έως σήμερα λειτουργούν μόνο με έναν υπάλληλο,

στ) τέλος δεν υπάρχει  αιρετός  εκπρόσωπος των εργαζομένων  των Γ.Α.Κ. στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.,  κατ’ αναλογία με τις Βιβλιοθήκες, που πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά.

Δεδομένου ότι τα Γ.Α.Κ., ο Εθνικός Αρχειακός Φορέας μας, που συμβάλλουν στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της ανάπτυξης του πολιτισμού, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προάσπιση του έννομου συμφέροντος των πολιτών και του Δημοσίου, παρέχοντας πρόσβαση σε τεκμήρια πληροφοριακής και αποδεικτικής αξίας, που παράγονται από τις Δικαστικές Αρχές, τα συμβολαιογραφεία και τη Δημόσια Διοίκηση, ενώ διαθέτουν μακράν και τον μεγαλύτερο όγκο των αρχείων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, έχουν περιέλθει σε δεινή θέση εξαιτίας της χρόνιας αδιαφορίας όλων των Πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας,

Ερωτάται η κα Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για να διαφυλάξει τον Εθνικό Αρχειακό Φορέα μας, να τον κάνει βιώσιμο και λειτουργικό, ώστε να είναι  σε θέση να παρέχει τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες του και στις επόμενες γενιές;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη