Προς τον κο Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: «Εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων εργαζόμενων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζόμενων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, είναι αναγκαία η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν στην δυσμενή διάκριση για τους εργαζομένους συμβασιούχους των ΟΤΑ αλλά και των νομικών τους προσώπων (ΙΔΟΧ), έναντι των συμβασιούχων αορίστου χρόνου και των μόνιμων υπαλλήλων.

Πιο συγκεκριμένα, παρά το γεγονός του ότι οι συμβασιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προστατεύονται νομικά από τις διακρίσεις εις βάρος τους, με το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134), που αποτελεί ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 1999/70/ΕΚ και ορίζει ρητά στο άρθρο 4 «Αρχή της μη διάκρισης» ότι: «Όσον  αφορά στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου», στην πράξη αυτό καταπατείται.

Ειδικότερα, πάρα τις «πανηγυρικές» δηλώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ετήσια άδεια γυναικολογικού ελέγχου (μίας ημέρας) με αποδοχές, η οποία έχει προστεθεί στο άρθρο 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων με βάση την υπ. 19431/13.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι εργαζόμενες με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποκλείονται από το δικαίωμα λήψης της, καθώς στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ που αφορά στις άδειες που δικαιούται το προσωπικό με σχέση ΙΔΟΧ, δεν γίνεται καμία αναφορά.

Οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι συνεχίζουν τοποθετούνται σε μια γκρίζα ζώνη που βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο της εργατικής νομοθεσίας, που αφορά στον δημόσιο τομέα, από τη μια μεριά, και στον ιδιωτικό, από την άλλη. Για την εκάστοτε κυβέρνηση, είναι άλλοτε «υπάλληλοι του Δημοσίου» και άλλοτε «ιδιωτικοί». Κατά το Υπουργείο Εσωτερικών, «Δεν θεωρούνται υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου και για αυτό δεν λαμβάνουν το δώρο Πάσχα, το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας, αλλά ούτε λαμβάνουν την εξάμηνη άδεια ανατροφής τέκνων του ΟΑΕΔ, και οι συμβασιούχες μητέρες προστατεύονται μόλις για 9 εβδομάδες μετά τη γέννα».

Όμως και με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου ελλείψει ρύθμισης στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής εργασίας, αναφορικά με την άδεια λόγω ασθενείας προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου όπου εάν κάποιος εργαζόμενος ασθενήσει  για τις τρείς πρώτες μέρες του καταβάλλεται το μισό ημερομίσθιο. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «εν περιπτώσει αποχής εκ της εργασίας του μισθωτού λόγω ασθενείας, δια το από της αναγγελίας της ανικανότητας μέχρι της ενάρξεως της επιδοτήσεως εκ μέρους του ΙΚΑ ή ετέρου ασφαλιστικού Οργανισμού χρονικό διάστημα (1 έως 3 ημερών), ο εργοδότης υποχρεούται εις πληρωμήν μόνον του ημίσεος του ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού, αποκλειόμενης της συμπληρώσεώς του, εκ του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού».

Κύριε Υπουργέ, η προβλεπόμενη στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενική αρχή της ίσης μεταχειρίσεως, η οποία έχει κατοχυρωθεί και στα άρθρα 20 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, επιβάλλει, να μην επιφυλάσσεται διαφορετική μεταχείριση σε συγκρίσιμες καταστάσεις, ούτε η ίδια μεταχείριση σε ανόμοιες καταστάσεις, εκτός αν μια τέτοια μεταχείριση δικαιολογείται αντικειμενικά.

Η συνεισφορά στην πράξη των συμβασιούχων εργαζόμενων των Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ο καθημερινός αγώνας που δίνουν, είναι παράδειγμα αυταπάρνησης και πλέον είναι αναγκαία η ύπαρξη σταθερών και μόνιμων Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά  και ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

  • Τι απαντάτε αναφορικά με τα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζόμενων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας;
  • Θα προβείτε σε πλήρη εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων των ΟΤΑ;