Θέμα: Πρόγραμμα Πτυχιούχων των 5.500 του Ο.Α.Ε.Δ.

               Πληροφορούμαστε από επιστολή του Πανελλήνιου Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Ειδικού Προγράμματος Πτυχιούχων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» ότι οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Πτυχιούχων των 5.500 του Ο.Α.Ε.Δ., παρακολουθούν τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε τηλεοπτικά δίκτυα, στα οποία τονίζεται ότι σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία το κράτος, κυρίως διά του Υπουργείου Εργασίας, θα συμβάλει έμπρακτα στην εύρυθμη λειτουργία των δομών του ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και στην αντιμετώπιση της ανεργίας γενικότερα. Υπενθυμίζεται ότι έχει εκφραστεί δημόσια δέσμευση για τις συμβάσεις που λήγουν και αφορούν στο Υπουργείο Εργασίας (κατά την 21η Μαρτίου 2020) όσο και στις 6 Απριλίου 2020, όπου έγινε αναφορά σε ένα «σχέδιο επανατοποθέτησης» αυτών των οποίων οι συμβάσεις έχουν ήδη λήξει. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι οι πτυχιούχοι, που ανήκουν στο Πρόγραμμα των 5.500 πτυχιούχων του Ο.Α.Ε.Δ., καλύπτουν νευραλγικές θέσεις στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως για παράδειγμα στον Τομέα της Υγείας. Δεδομένου, λοιπόν, ότι το Πρόγραμμα Πτυχιούχων των 5.500 του Ο.Α.Ε.Δ. είναι ενιαίο και αποτελείται από εξειδικευμένους πτυχιούχους, των οποίων οι συμβάσεις είτε έχουν ήδη λήξει, είτε λήγουν αυτή τη χρονική περίοδο, δημιουργείται η εύλογη προσδοκία ότι βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η αξιοποίηση των πτυχιούχων του εν λόγω προγράμματος. Δεδομένου, εξάλλου, ότι οι ελλείψεις που υφίστανται σε ανθρώπινο δυναμικό αυτή τη στιγμή, και μάλιστα μετά την επιδημία του κορονοϊού και τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, είναι τεράστιες, καθώς και ότι οι πτυχιούχοι του Προγράμματος είναι έτοιμοι να καλύψουν κενά, έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις, την απαιτούμενη εμπειρία και διάθεση να συνδράμουν ουσιαστικά σε όλους τους τομείς του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης κατ’ εξοχήν και της υγείας, όπου απασχολείται ένα πολύ μεγάλο μέρος ατόμων του προγράμματος. Δεδομένου ότι με την από 13-03-2020 ανοιχτή επιστολή, οι πτυχιούχοι ετέθησαν στη διάθεση της κυβέρνησης. Δεδομένου του γεγονότος ότι η επιλογή των πτυχιούχων έγινε με διαφανή και αξιολογικά κριτήρια, καθώς στην από ημερ. 11/22-11-2018 δημόσια πρόσκληση, προσλήφθηκαν δυνάμει κριτηρίων που το ίδιο το Α.Σ.Ε.Π. ενέκρινε, (για αυτό και αυτή η δημόσια πρόσκληση-προκήρυξη δημοσιεύτηκε και στην ιστοσελίδα του www.asep.gr). Δεδομένου ότι πολλοί από τους εν λόγω εργαζόμενους έχουν ιδιαίτερες γνώσεις και στον τομέα των νέων τεχνολογιών, οπότε θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των διαφόρων δημόσιων φορέων, μια αναγκαιότητα που έχει αναδειχθεί από την κρίση της επιδημίας του κορονοϊού.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για την αξιοποίηση των πτυχιούχων του εν λόγω προγράμματος, ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν στον μέγιστο βαθμό στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που βιώνει σήμερα η χώρα μας;

Η ερωτώσα βουλευτής

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη